Natur

I Andelssamfundet har vi også sat plads af til natur. Vi har genoprettet tre små søer, som var drænet væk. Vi har plantet energipil og ladet det gro vildt i en årrække. Vi har etableret markveje og markskel og vi har sået nogle af de græslandsplanter ud i grøftekanterne som var almindelige for 100 år siden.

Søerne har fået et dyreliv med frøer, salamandre, karusser og fugle. De senere år har et svanepar fået unger og vandret mellem vores søer og kirkesøen på den anden side af Gammel Kirkevej. Om efteråret æder svanerne sig tykke i æbler fra æblelunden og kolonihaverne.

Pileskoven har fået fred og der er indvandret orkidéer, skælrod, bregner og mange forskellige vedplanter. De kommende år skal den stævnes og pilen skal flises til varmecentralen. Men stævningen er fin for mangfoldigheden.

I grøftekanterne blomstrer kællingetand, okseøje og mange flere, og blåfugle og seksplettet køllesværmer har etableret pæne bestande. Kanterne drives med høslæt for at fremme nøjsomhedsplanterne og deres blomstring.

De græssende dyr bidrager til mangfoldigheden – smådyr og svampe lever i kokasserne, og det giver levemuligheder for svaler og mursejlere. Med tiden håber vi på endnu større samspil mellem de græssende dyr og de udyrkede naturområder. 

Andelssamfundet_Rødbæltet_Pileglassværmer Andelssamfundet - natur_blåhat