Mere om pilefordampningsanlæg

Et pilefordampningsanlæg er et kæmpestort jordfyldt bassin beplantet med pil. Spildevandet bliver tilført gennem rør tæt på bunden af anlægget, og piletræerne opsuger og fordamper vandet. Piletræerne bruger de næringsstoffer og mineraler som er i spildevandet til vækst. Bunden i det ene bassin er en bentonitmembran lavet af fine lerpartikler. Det andet bassin har plastik i bunden. Der er ikke afløb fra et pilefordampningsanlæg – alt vand skal fordampes fra bevoksningen. Det  betyder at anlæggene skal være tilstrækkelig store til at rumme vinterens spildevand i hulrummene mellem jordpartiklerne.

Spildevandet bliver separeret i de fleste husstande. Flere husstande har komposttoiletter og andre husstande har seperationstoiletter. Det betyder at stort set alle husstandene sorterer urinen fra. Den bliver opsamlet i store nedgravede betonbeholdere. Efter en lagringsperiode på min. ½ år bliver urinen spredt ud på konventionelle marker. Brug af humanurin er ikke tilladt i økologisk jordbrug. Den faste toiletfraktion bliver enten samlet i den enkelte husstand hvor der er komposttoiletter, eller sorteret fra i en trekammertank inden pileanlægget. 
1/3 af pilen bliver fældet hvert år i februar, da vækst og fordampning er størst i pil der vokser. Anlægget har indtil videre fungeret i 15 år uden problemer. Anlægget er sårbart overfor giftige stoffer og stor tilførsel af salte. 

Da bogruppe 3 anlagde det første pileanlæg var der ganske få erfaringer med den type anlæg. Vi hentede inspiration fra Marjatta på Sjælland  der havde landets første anlæg, og besluttede at vi gerne ville bidrage til erfaringerne med den type spildevandshåndtering.
I 1987 blev det afholdt to store workshops. Den ene for privatpersoner, den anden for kommune og amter som gerne ville vide mere. 

 

Andelssamfundet, træhuse, bogruppe 2